چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
اخبار و دانستنی های کرونا را در وب سایت معاونت بهداشتی چگونه ارزیابی می کنید

خیلی عالی
عالی
خوب
متوسط

صفحه اصلی > گروه های فنی > توسعه شبکه > آموزش بهورزی > معرفی سرپرست 

سرپرست آموزشگاه بهورزی

نام و نام خانوادگی: سوسن ابوالهادی

سمت: سرپرست آموزشگاه بهورزی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: پرستاری

تلفن: 03434334144 --03434334145

پست الکترونیکی: behvarzi@rums.ac.ir

آدرس: خیابان امیرکبیر غربی جنب مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری

مرکز آموزش بهورزی
در راستای اجرای عدالت همگانی وتحقق اهداف نظام سلامت درکشور ، مراکز آموزش بهورزی وباز آموزی مداوم کارکنان نظام سلامت به عنوان طلایه داران استقرار نظام شبکه های بهداشتی در جوامع روستایی وباهدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی و با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز منطبق بر فناوری روز ودرجهت ارتقاء نظام سلامت ، خدمات خود را به بهترین شیوه ارائه مینمایند . همگام با سایر دانشگاههای علوم پزشکی ،مرکز آموزش بهورزی رفسنجان نیز فعالیتهای خودرا ازسال 1365 آغاز وحاصل 15 دوره تلاش مستمر و صادقانه مربیان این مرکز تربیت تعداد 186 بهورز و 54 نفر بهبخش و بهبخش ماما و هدیه آن به جامعه سلامت کشور می باشد .

وظايف عمده مركز آموزش بهورزي:
• آموزش و تربيت بهورزان
• برگزاری دوره های آموزشی بهبخش و بهبخش ماما
• بر گزاري دوره هاي آموزشي و دوره هاي باز آموزی
• بر گزاري دوره هاي بدو خدمت
• آموزش مراقبان سلامت مراکز ارتقای خدمات سلامت شهری
• نظارت بر فعاليت خانه هاي بهداشت اجرايي و آموزشی و دانش آموزی- ارسال گزارشات به معاونت بهداشتی و پاره ای موارد پسخوراند مثبت یا منفی
• ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارمندان
• شناخت راه كار ها و جهت گيري هاي آموزشي
• بر گزاري جلسات ماهيانه شوراي مربيان در جهت اتخاذ تصميمات آموزشي ، بررسي وضعيت دانش آموزان و .... حداقل هرماه یک جلسه
• تنظيم بر نامه هاي علمي فرهنگي ، اجتماعي براي دانش آموزان
• مشاركت در اجراي بر نامه هاي ادغام يافته در سيستم
• همکاری با فصلنامه کشوری بهورز
• تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه
• برگزاری سالیانه آزمون بهورزی
• مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی،کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی
• مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
• برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز
• انتخاب بهورز و مربی نمونه
• تشکیل شورای نمایندگان بهورزی: هر فصل یک جلسه
• همکاری با معاونت در راه اندازی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
• مشارکت در امور اداری بهورزان (ارزشیابی سالیانه،ارتقاء شغلی، تغییر عنوان و ...)
• مشارکت در کمیته نقل وانتقالات(به ویژه بهورزان)

وظايف سرپرست آموزشگاه
• سرپرستي امور فني و اداري مركز
• تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي با همكاري مربيان
• همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر هزينه آن
• ابلاغ شرح وظايف به كاركنان
• تشكيل كميته پذيرش بهورز
• برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجراي آن
• نظارت بر نحوه تدريس مربيان و كنترل طرح درس روزانه , كلي , چك ليست آموزشي
• مشاركت در آموزشهاي نظري , عملي , كار آموزي
• نظارت بر طرح سوالات امتحاني و تصحيح اوراق و نظارت بر ثبت كارنامه و معدل گيري
• تنظيم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذيرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصيلي با نظارت كارشناس مسئول بهورزى استان
• فراهم نمودن تسهيلات لازم براي آموزش نظري- عملي و كار آموزي با همكاري مركز بهداشت شهرستان
• پيگيري امور رفاهي دانش آموزان بهورزی
• تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهي يك بار
• نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محيط مركز و عرصه هاي كار آموزي با همكاري مربيان
• نظارت برحسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان , ارزشيابي سالانه آنان و برنامه هاي ارتقاء شغلي
• مشاركت در بر نامه ريزي و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر با مر كز بهداشت شهرستان
• بر نامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت كاركنان با مشاركت واحد ها ي ستادي
• انتقال مسائل و مشكلات واحدهاي ستادي و مراكز روستايي و شهري در ارتباط با آموزش دانشجويان پزشكي جامعه نگر به دانشكده ها ی مربوطه از طريق مركز بهداشت
• برگزاري آزمون هاي ماندگاري اطلاعات جهت ارزشيابي برنامه هاي باز آموزي بهورزان با هماهنگي و مشاركت كارشناسان ستادي مركز بهداشت شهرستان
• تحليل نتايج و ارائه طرحهاي مداخله اي آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی
• نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسائي ها و بهبود روند برنامه هاي آموزشي
• مشاركت در جلسات و ارائه نظرات تخصصي .
• همکاری با كارشناسان ستادي در اجرای برنامه هاي باز آموزی , نوآموزی و بدوخدمت تيم سلامت
• مشارکت با واحدهاي فني و تخصصي مركز بهداشت شهرستان در جهت مدیریت برنامه های آموزش تيم سلامت
• برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتايج به مركز بهداشت استان
• صدورگواهینامه مهارت آموزي بهورزي
• صدورگواهینامه آموزشی مراقبان سلامت شهری
• شركت در جلسات كارشناسان مركز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت برنامه ها
• پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشكلات آنها
• برنامه ريزي و نظارت بر نحوه عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني به اتفاق تيم كارشناسي
• برنامه ريزي و نظارت مستمر بر نحوه عملكرد خانه هاي بهداشت دانش آموزي و آموزشي
• ارسال نتايج گزارش بازديد مربيان به مركز بهداشت شهرستان و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان
• مشاركت فعال در كميته هاي علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
• همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد
• مشاركت درارزيابي امور فني بهورزان شاغل(ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ،تغيير عنوان ،انتقال و ...)
• برنامه ريزي جهت انجام تحقيق و پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني
• پيگيري تامين امور رفاهي بهورزان شاغل با همكاري امور اداري
• حضور فعال در كميته نقل و انتقالات ( به ويژه بهورزان )
• برنامه ريزي جهت انجام نياز سنجي آموزشي به صورت متمركز از بهورزان و اعلام نتايج به واحدهاي ستادي
• نظارت و ارزشيابي مستمر كلاس هاي آموزشي برگزار شده و اعلام نتايج به واحدها
• تجزيه و تحليل كلاس هاي آموزشي با همكاري مربيان و واحدهاي ستادي
• پيگيري تامين فضا و وسايل كمك آموزشي جهت كلاسهاي آموزشي
• پيگيري دريافت مجوز دوره هاي آموزشي بهورزان از معاونت پشتيباني
• طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري بهورزان و آزمون فصلنامه
• تنظيم برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي براي دانش آموزان و بهورزان شاغل با همكاري مربيان و امور رفاهي مرکز بهداشت
• گزارش مشكلات مربيان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات آنان
• مطالعه و بررسي به منظور تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي
• برنامه ريزي جهت ارتقاء برنامه هاي آموزش مستمر بهورزان
• رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظايف مربوطه و يا نظارت بر عملكرد رابط فصلنامه بهورز
• پيگيري تامين اعتبار جهت خريد اقلام مورد نياز مركز
• شركت فعال در برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبكه
• انجام ساير امور محوله زير نظر مسئول مافوق

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1834
 بازدید امروز : 701
 کل بازدید : 1032963
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 5/9613