چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
اخبار و دانستنی های کرونا را در وب سایت معاونت بهداشتی چگونه ارزیابی می کنید

خیلی عالی
عالی
خوب
متوسط

صفحه اصلی > گروه های فنی > آموزش و ارتقای سلامت > کارشناسان 

کارشناسان

 

1- نام و نام خانوادگی: صدیقه غلامحسینی

سمت: کارشناس جلب مشارکت های مردمی

مدرک تحصیلی:  لیسانس روانشناسی

رشته تحصیلی: روانشناسی

تلفن:034-34267705


2- نام و نام خانوادگی: صدیقه خدادادی

سمت:کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش

رشته تحصیلی: بهداشت خانواده

تلفن: 04334267705

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش سلام

 

-1 برنامه ریزی مدون برنامه ها به صورت فصلی نصب شده در محل کار
-2 داشتن برنامه عملیاتی برای انجام کلیه برنامه ها
-3 تعامل مناسب با کارشناس ستادی، مرکز آموزش بهورزی ومراکز بهداشتی درمانی
-4 پایش برنامه های در حال اجرا هر شش ماه با برنامه ریزی قبلی (پزشک، کاردان مسئول و بهورز)
-5 تهیه مطالب برای کارگاه ها ی ویژه بهورزان و ارسال به رابط آموزشی معاونت بهداشتی
-6 تهیه مطالب آموزشی برای کارگاه های پزشکان و کارشناسان
-7 ارسال و پیگیری رسانه های آموزشی ادارات
-8 بایگانی کلیه مستندات برنامه ها ( چک لیست، صورتجلسه، عکس و ....)
-9 داشتن فرآیندهای انجام برنامه های گروه
-10 داشتن برنامه مدون آموزش همگانی( عموم مردم)
-11 تجزیه تحلیل برنامه های آموزشی مراکز و خانه های بهداشت هر سال از ابتدای سال 94
-12 ارسال فرم های لازم به مراکز
-13 چک کردن پورت دفتر آموزش و ارتقای سلامت روزانه
-14 جمع آوری آمار لازم از مراکز به صورت ماهانه
-15 گزارش کار ماهانه در فورمت مربوطه
-16 نوشتن پیش نویس نامه های لازم
-17 پایش شبکه شهرستان انار سالی یک بار با چک لیست
-18 هماهنگی قبلی برای گرفتن مرخصی
-19 برنامه ریزی مداخله ای برای مشکلات اولویت دار مراکز بهداشتی درمانی بر اساس نیازسنجی سلامت
-20 هماهنگی و تشکیل جلسه با مسئول گروه حداقل فصلی یک بار و تهیه مستندات لازم
-21 تشکیل جلسه با کارشناس مسئول شبکه انار به صورت فصلی و تهیه مستندات لازم
-22 داشتن پانل شاخص های گروه آموزش و ارتقای سلامت
-23 داشتن اطلاعات لازم مراکز و خانه های بهداشت
-24 هماهنگی جلسات مختلف گروه آموزش و ارتقای سلامت

خلاصه برنامه ها آموزش و ارتقای سلامت
آموزش سلامت یکی از اجزای ارتقای سلامت و یکی از بهترین ابزارهای لازم برای سلامتی جامعه به حساب می آید آموزش سلامت دعوتی است عام برای بالا بردن کیفیتها و استانداردهای زندگی و مشارکت مردم در فعالیتهای بهداشتی به طوریکه مردم نیازهای واقعی و اساسی خود را بشناسند و از ورای دیوار بلند ناآگاهیها و باورهای نادرست به دشت دانش و آگاهی برسند و برای بهبود و اصلاح زندگی خویش تلاش کرده و به زندگی خود رنگی تازه بخشند.
شرح وظایف:
1. مسئولیتهای اطلاعاتی
2. مسئولیتهای آموزشی
3. مسئوایتهای ارتباطی
4. مسئولیت تولید
5. خودمراقبتی
6. نیازسنجی آموزشی سلامت

 مسئولیتھای اطلاعاتی
• جمع آوری، تحلیل و ارائه اطلاعات و گزارشات ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت دانشگاه
• پژوهش های کاربردی (کیفی و کمی )در زمینه رفتارھای مرتبط با سلامت دانشگاه
• تهیه و تولید منابع آموزشی مورد نیاز و ترویج رویکردهای نوین آموزش سلامت به مشتریان
• تشکیل و به روز نمودن باتک اطلاعات آموزش سلامت
• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت به شرکای برنامه ھای آموزش سلامت دانشگاه
• انجام امور محوله
• پایش ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتھا و مداخلات آموزشی در سطح دانشگاه
• تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح ما فوق
 مسئولیتھای آموزشی
• تعیین نیازھای آموزشی سلامت جامعه از طریق طراحی برنامه نیاز سنجی آموزشی با ھمکاری کارشناسان برنامه دانشگاه
• نظارت بر فرایند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدها و گروھھای دانشگاه
• نیازسنجی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی موضوعات مربوط به توانمند سازی کارشناسان آموزش سلامت و کارکنان سلامت دانشگاه
• نظارت بر فرایند ارزشیابی مداخلات آموزشی معاونت بهداشتی دانشگاه
• مشارکت در طراحی و اجرای بسیجھای چند رسانه ای و آموزش ھمگانی دانشگاه
• تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
 مسئوایتھای ارتباطی
• نظارت و هدایت برنامه ھای ارتباطی از طریق مدیریت کمیته ھای ھمگانی
• برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی جشنواره ھا و مناسبتھای سلامت دانشگاه
• جذب ، سازماندهی ، و توانمندسازی رابطین سلامت اعم از سازمانھا و ادارات در جهت ارتقای سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح دانشگاه
• شناسایی ، طبقه بندی و جلب مشارکت رسانه ھای جمعی در راستای ترویج مفاھیم سلامت در جامعه در سطح دانشگاه
• تهیه برنامه ھای مشارکتی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت با صدا و سیما و و سایر رسانه ھای گروهی دانشگاه
• بررسی نقش ، دسترسی ،استفاده و اثربخشی رسانه ھای جمعی در آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه
• انجام امور محوله
• پایش نظارت ،کنترل و ارزشیابی فعالیتھا و مداخلات آموزش سلامت
• تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
 مسئولیتهای تولید
نظارت در فرایند تولید و توزیع رسانه ھای آموزشی سلامت دانشگاه
نظارت بر فرایند ارزشیابی رسانه ھای تولیدی معاونت بهداشتی دانشگاه
 اجرای برنامه خود مراقبتی
خودمراقبتی، عملکردی آگاهانه، آموختنی و تنظیمی است که برای تأمین و تداوم شرایط و منابع لازم برای ادامه حیات و حفظ عملکرد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و رشد فرد در محدوده طبیعی و متناسب برای حیات و جامعیت عملکرد فرد اعمال می‌گردد و به خودمراقبتی برای سالم زیستن، مدیریت ناخوشی جزیی، خودمراقبتی در بیماری‌های مزمن و حاد تقسیم می‌شود و فرایندی مادام‌العمر و در تمامی دوران‌ها و موقعیت‌های زندگی است. شواهد متقن، حاکی از آن است که با ترویج و حمایت از خودمراقبتی، می‌توان صرفه جویی 7 درصدی را در هزینه‌های بهداشتی شاهد بود. خودمراقبتی، هزینه مراقبت‌های سطوح پایه و تخصصی و همچنین پذیرش ضروری و غیرضروری سرپایی را کاهش می‌دهد.
 رویکردهای برنامه ملی خودمراقبتی:
خودمراقبتی فردی
خودمراقبتی سازمانی
خودمراقبتی اجتماعی
گروههای خودیار

 خودمراقبتی فردی
هدف در ین رویکرد تربیت سفیر سلامت جهت هر خانوار است .سفیر سلامت عضوی از اعضای خانواده است که دارای سن 18سال به بالاوحداقل 8کلاس خواندن ونوشتن باشد وبه صورت داوطلبانه مسولیت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سلامت ومراقبت فعال از سلامت خود واعضای خانواده وجامعه را برعهده دارد .
در این رویکرد فرد بعد از مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی محل خود و ثبت نام به عنوان سفیر سلامت ،دوره آموزشی ناخوشی های جزیی را می بیند که این کار توسط مراقبین سلامت انجام میگیرد بعد از آن ،یک کتاب تحت همین عنوان به همراه کارت سفیر سلامت در اختیار او قرار میگیرد
 خودمراقبتی سازمانی
هدف ایجاد محیط کار سالم میباشد از طریق اجرای برنامه ها و خط مشی های ارتقای سلامت در محل کار .
 خود مراقبتی اجتماعی
هدف توانمنسازی جوامع مختلف برای توسعه محیط های سالم است که این کار از طریق شوراهای شهری و روستایی برای برخورداری عادلانه جوامع مختلف از امکانات مربوط به ارتقای سلامت می باشد.
 گروه خودیار چیست
بیماران مزمنی که دارای چهار بیماری قلبی ،تنفسی ،دیابت و سرطان می باشند میتوانند در گروههای 5تا15نفری تحت عنوان گروههای خودیار ثبت نام وتجربیات مشترک خودرا در زمینه بیماری وچگونگی مبارزه با بیماری خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند .این گروهها از طرف مرکز بهداشتی درمانی و یا خانه بهداشت در زمینه بیماری خود نیز آموزش می بینند .ودر صورت لزوم از طریق مرکز بهداشتی درمانی به موسسات وسازمان های دیگر معرفی شوند.
 نیازسنجی آموزش سلامت
بررسی وشناخت نیازها، مهمترین واولین گام در برنامه ریزی در همه سازمانهاست که با افزایش انطباق برنامه ها با نیازهای جامعه ،موجب افزایش کارایی واثربخشی آنها می گردد.نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه های مهم در بسیاری از حوزه ها که با برنامه ریزی سر وکار دارند از دیرباز مورد توجه بوده است ،برنامه ریزان هر سیستمی ناگزیرند برای تدوین برنامه وطرح های خویش ،دلایل قانع کننده ای داشته باشند.بنابراین کلیه تصمیمات در خصوص تعیین اهداف،محتوای برنامه ها واستفاده از سایر منابع وامکانات محدود ،تابعی از مطالعات نیازسنجی است

 


 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1449
 بازدید امروز : 610
 کل بازدید : 1032872
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 8/2188